Notaris onpartijdige deskundige bij echtscheiding of beëindiging samenleving

Nog niet zo lang geleden was scheiden alleen maar mogelijk via een – vaak langdurige en kostbare – procedure bij de rechter, met elk een advocaat. Tegenwoordig kiezen steeds meer scheidende echtparen voor de mogelijkheid van scheiden in onderling overleg.

Scheiden in onderling overleg is geschikt voor stellen die hun scheiding zakelijk en redelijk ten opzichte van elkaar willen afhandelen. Dat heeft veel voordelen. Door belangrijke zaken zelf te regelen voorkomt u dat de rechter u iets onwelgevalligs oplegt. Het is ook beter voor de kinderen, zij merken dat u zonder ruzie er probeert uit te komen. U blijft ook na de scheiding hun vader en moeder. U bent niet langer bezig met het conflict, maar met de oplossing er van.

Gedurende het proces helpen wij u bij het uitvoeren van uw huwelijkse voorwaarden en bij de verdeling van de spullen. In het vervolgtraject verzorgen wij de toedeling of overdracht van het huis en aanpassing van de hypotheek en van uw testament.

Mediation bij echtscheiding: hoe werkt het?

Alleen als de verhouding binnen een huwelijk zo moeilijk is geworden dat langer bij elkaar blijven niet mogelijk is, is volgens de wet echtscheiding mogelijk. Als een van beide partners aangeeft dat daar sprake van is, volgt de rechter dat vrijwel altijd.

Kiest u voor mediation bij echtscheiding, dan maken wij samen met u een plan van aanpak. We maken afspraken over zaken die op korte termijn geregeld moeten worden. Daarna komen in vervolggesprekken de overige te regelen zaken aan de orde. Hoeveel gesprekken nodig zijn, hangt af van de vraag of u een eigen huis heeft of een huurhuis, of u zelfstandig bent of in loondienst werkt en of u een eigen bedrijf heeft. Het hangt daarnaast ook af van de vraag of u samen bereid bent er snel uit te komen.

Scheidingsconvenant

Als u het eens bent over de beëindiging van uw huwelijk en de gevolgen daarvan, leggen wij dit voor u vast in een scheidingsconvenant. We doen dat in de vorm van een notariële akte. Dat betekent dat u, als de ander zijn of haar verplichtingen niet nakomt, niet de rechter hoeft in te schakelen om de naleving af te dwingen, maar bijvoorbeeld de deurwaarder kunt inschakelen om beslag te leggen op loon.

U bent niet verplicht om een convenant te laten opstellen. Een convenant draagt wel bij aan de snelheid waarmee de echtscheiding kan worden uitgesproken. En, zoals gezegd, u kunt er eenvoudig op terugvallen. In het convenant legt u afspraken vast over de zorg voor de kinderen, de financiële bijdrage voor de kinderen, partneralimentatie en verdeling van bezittingen en schulden. Voor de omgang met kinderen wordt een omgangsregeling opgesteld.

Ouderschapsplan

Voor verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen moet u ingeval van echtscheiding een ouderschapsplan opstellen. Daarin regelt u de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders voor de kinderen. De wet gaat uit van gelijkwaardige verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders. Zijn de ouders niet getrouwd, dan heeft de vader even veel rechten als de moeder, mits hij ook het gezag heeft.

Einde samenwonen. Hoe regelt u dat?

Soms bevatten samenlevingscontracten geen bepaling over uit elkaar gaan. Als dat wel het geval is, gelden de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over de bezittingen of wie er in het huis mag blijven wonen. Zorg ook dat – wanneer u uit elkaar gaat – de afspraken goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant.

In het convenant regelt u wie welk deel van de spullen krijgt. Wat is eigenlijk van wie? Als duidelijk is wie bepaalde spullen heeft gekocht, zijn die ook eigendom van die persoon. Als dat niet duidelijk herleidbaar is, worden spullen beschouwd als gezamenlijk eigendom en moet het worden verdeeld. Hebt u samen een huis, dan kunt u dat verkopen of een van u beiden kan het overnemen. U kunt de afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant, vergelijkbaar met het scheidingsconvenant bij de beëindiging van een huwelijk.

Als u samen kinderen hebt, moet u een ouderschapsplan maken. Daarin moet u – verplicht – drie onderwerpen regelen. Dat zijn de verdeling van de zorg voor de kinderen, de alimentatie voor de kinderen en de informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden over de kinderen en hun vermogen.

Als ze niet in het samenlevingscontract al geregeld zijn, zijn afspraken over partneralimentatie en pensioen ook bij het uit elkaar gaan niet nodig.

Voordeel convenant in notariële akte

Als u onderling een convenant opstelt, bent u daarna afhankelijk van de bereidheid van uw ex-partner om de afspraken na te komen. Bij wanbetaling bijvoorbeeld kunt u niet zomaar een deurwaarder op iemand afsturen, maar moet u meestal een langdurige en kostbare procedure bij de rechter voeren. Dat wordt anders als u het convenant opneemt in een notariële akte. Daarmee kunt u de naleving zonder tussenkomst van de rechter afdwingen.