Wat is een volmacht?

Een volmacht is een document waarin u vastlegt wie u op financieel en medisch gebied vertegenwoordigt op het moment dat u dat zelf niet meer kunt. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld begint te dementeren, u een ongeval krijgt of ziek wordt. De situatie kan zich voordoen dat u niet meer zelfstandig uw bankzaken kunt regelen en dat u hierbij hulp nodig heeft. Andere personen zijn niet bevoegd om voor u uw bankzaken te regelen.

In de praktijk regelen mensen weleens een bankvolmacht bij hun bank. Hiermee geven zij een ander de bevoegdheid om over hun bankrekening te beschikken. Een bankvolmacht is een bijzondere volmacht, specifiek verleend voor het doen van betalingen van een bepaalde rekening of het opnemen van geld van die rekening. Een bankvolmacht eindigt op het moment dat de gevolmachtigde wilsonbekwaam wordt.

Een notariële volmacht eindigt juist niet wanneer iemand wilsonbekwaam wordt. In een notariële volmacht kunt u de gevolmachtigde ook veel meer taken geven, onder andere:

  • het regelen van uw bankzaken;
  • het verkopen van uw woning / land;
  • het doen van schenkingen;
  • vertegenwoordiging bij instanties als de Belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen;
  • uw medische belangen behartigen.

Kort gezegd kunt u een gevolmachtigde de bevoegdheid geven om bijna alles namens u te regelen als u dat zelf niet meer kunt.

U kunt ook iemand aanwijzen die toezicht houdt op de gevolmachtigde. Ook kunt u regels opnemen over rekening en verantwoording.

Wilsbekwaamheid

De notaris checkt of iemand die een akte van volmacht wil tekenen wilsbekwaam is. Hij moet zich ervan overtuigen of de volmachtgever de volmacht begrijpt en de gevolgen daarvan overziet. Bij twijfel kan de notaris, in overleg met de cliënt, een (onafhankelijke) arts vragen om een verklaring af te geven over de wilsbekwaamheid van de volmachtgever. Voor de geldigheid van de volmacht is het belangrijk om vast te stellen dat iemand wilsbekwaam is, maar ook gaat de notaris na of de volmachtgever de volmachtverlening werkelijk wil en niet beïnvloed is door een ander.

Wat gebeurt er als iemand niet meer wilsbekwaam is?

Als de notaris of ingeschakelde arts van mening is dat iemand niet meer wilsbekwaam is, kan er geen volmacht meer worden opgemaakt. Als er dan toch zaken geregeld moeten worden, zal het vermogen van de betreffende persoon onder bewind of curatele gesteld moeten worden. Deze procedure verloopt via de kantonrechter. Zodra dit via de kantonrechter is geregeld, moet de bewindvoerder/curator ieder jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Verder moet de bewindvoerder/curator bij iedere handeling boven € 1.500 machtiging vragen aan de kantonrechter. Zonder machtiging mag de handeling geen doorgang vinden.

Waarom is een volmacht zo belangrijk om op te stellen?

Het is belangrijk om een volmacht op te stellen omdat u zo de regie houdt over uw vermogen. U kunt uw financiële en medische zaken in handen geven van personen die u volledig vertrouwt. Zoals gezegd, kan een volmacht alleen nog opgesteld worden als u nog wilsbekwaam bent. Het is dus verstandig om tijdig een volmacht te regelen. Regelt u dit niet, dan zullen uw naasten de stap naar de kantonrechter moeten maken om namens u de zaken te kunnen regelen.
In de praktijk blijkt dat met name als u wordt opgenomen in een zorginstelling een volmacht veel voordelen kan hebben.

Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen, dan hoef ik toch geen volmacht?

Óók als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen is het opstellen van een volmacht belangrijk. Uw partner is namelijk niét bevoegd om namens u de echtelijke woning te verkopen. Ook is uw partner bijvoorbeeld niet bevoegd om onroerend goed dat alleen op uw naam staat namens u te verkopen. Indien door omstandigheden er toch onroerend goed verkocht moet worden, kunnen er problemen ontstaan. Als uw partner begint te dementeren of als uw partner om andere redenen wilsonbekwaam is geworden, zal het vermogen van uw partner onder bewind gesteld moeten worden bij verkoop van de echtelijke woning als u géén volmacht heeft opgesteld.

Uw partner en u kunnen in de volmacht elkaar over en weer aanwijzen als gevolmachtigden. Als uw partner de zaken niet meer voor u kan regelen, kunt u in dezelfde volmacht opnemen dat uw kinderen of andere vertrouwenspersonen de plaats van uw partner innemen, mocht dat nodig zijn.